CHÍNH SÁCH TIẾP NHẬN & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến MND CITTA. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Nguyên tắc xử lý khiếu nại: MND Citta tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, tuy nhiên MND Citta sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền , tuân theo ĐKĐK và trong phạm vi pháp luật cho phép. Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ MND Citta trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp cho chúng tôi đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan. Sau khi MND Citta nhận được khiếu nại từ phía Khách Hàng, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, MND Citta sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với ĐKĐK và quy định pháp luật. Quy trình giải quyết khiếu nại của MND Citta: Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi: Hotline: Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Khách Hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website), lập tờ trình giải quyết khiếu nại, lưu và chuyển sang người trực tiếp hỗ trợ. Bước 3: Bộ phận Chăm sóc khách hàng có trách nhiệm đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng cho Khách Hàng và phản hồi bằng văn bản; nếu Khách Hàng đồng ý với cách giải quyết của MND Citta, quy trình giải quyết khiếu nại kết thúc. Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với cách giải quyết trên và yêu cầu giải quyết lại. Yêu cầu giải quyết lại khiếu nại sẽ được chuyển về bộ phận Chăm sóc khách hàng để giải quyết theo quy trình này